Vrhovni Savet Srbije - Škotski Red Drevni i Prihvaćeni
Supreme Council of Serbia - Ancient and Accepted Scotish Rite
Suprême Conseil de Serbie - Rite Écossais Ancien et Accepté

Vrhovni savet Srbije na današnji dan ima u svom sastavu 21 slobodnih zidara koji su Suvereni Veliki Generalni Inspektori 33. stepena Škotskog obreda drevnog i prihvaćenog. Na čelu je Suvereni i vrlo moćni Grand Komander Br. Dragan Djurić

GRAND KOMANDER VSS
Br. DRAGAN DJURIĆ

VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE
Velika loža koja radi po okriljem Vrhovnog saveta Srbije je VELIKA NACIONALNA LOŽA SRBIJE (). Ona ima radionice na stepenima od 1 do 3, a zastupljena je na teritoriji Srbije


  KRATKA ISTORIJA VRHOVNOG SAVETA SRBIJE...
KO TREBA DA OBELEŽI 100 GODINA VRHOVNOG SAVETA SRBIJE...

Slobodni zidar koji je prešao put od učenika do majstora kraljevske umetnosti, može dalje da napreduje i usavršava se kroz pristupanje nekom od redova koji mu stoje na raspolaganju. Za rad na prva tri stepena: učenik, pomoćnik i majstor odgovorna je Velika Loža i radionice u kojima se radi na ovim stepenima nazivaju u simboličke radionice. Jedna takva Velika Loža je Velika Nacionalna Loža Srbije (V.N.L.S.) i pod njenom upravom radi desetak simboličkih loža u nekoliko gradova. Za više stepene i radionice koje rade na višim stepenima odgovoran je Vrhovni Savet Srbije. Radionice na višim stepenima su podeljene prema stepenima za koje su zadužene i nakojima imaju pravo da rade. Škotski obred drevni i prihvaćeni podrazumeva sledećegrupe radionica:-Lože Usavršavanjakojerade na stepenima od 4o do 14o.-Ogranak Ružinog Krstaradi na stepenima od 15o do 18o.- Areopag obuhvata stepene od 19o do 30o.- Tribunal radi na 31o. - Konzistorijum radi na 32o .- Vrhovni Savet radi na 33o i istovremeno je najviše upravno telo.Član neke od radionica na višim stepenima postaje se po pozivu. Neophodan uslov da neko bude pozvan u neku Ložu Usavršavanja je redovan rad u simboličkoj loži i provedene najmanje 3 godine u statusu majstora. Poželjno je da je kandidat tokom ovog perioda obavljao neku od dužnosti u okviru starešinstva u simboličkoj loži. Vremenom se slobodni zidar usavršava i napreduje kroz stepene od 4o do 33o. Ne praktukuje se izvođenje rituala i inicijacija na svaki pojedinačni stepen, već se najčešće izvode samo najvažniji stepeni, a to su 4o, 14o, 18o ... i tako dalje. Na vrhu piramide je Vrhovni Savet u koji ulaze samo majstori 33o. Pored filozofskog i stručnog dela vezanog za slobodno zidarstvo važan aspekt u radu Vrhovnog Saveta je i njegova uloga vrhovne masonske vlasti u jednoj zemlji. Vrhovni Savet upravlja radom i predstavlja izvršni organ celog reda. On donosi odluke vezane za svakodnevni praktični rad organizacije na višim stepenima. Pored administrativne uloge koju ima, mnogo je važnija uloga Vrhovnog Saveta u smislu čuvara Škotskog obreda, odnosno on se bavi pitanjima rituala i nadgleda njegovo izvođenje kroz ritualne radove u radionicama. Iako u jednoj zemlji može biti proizvoljno mnogo majstora na 33o, ali samo izabrani među njima budu kooptirani u Vrhovni Savet. Da bi mogao da funkcioniše Vrhovni Savet mora da ima najmanje 9 članova, na drugoj strani ne sme da naraste na više od 33 člana ili manje ukoliko je tako uređeno konstitucijom. Vrhovni Savet Srbije upravlja Škotskim Redom Drevnim i Prihvaćenim u Srbiji, na Engleskom je to "Scottish Rite Ancient i Accepted" (S.R.A.A.), a na Francuskom "Rite Ecossais Ancien et Accepte" (R.E.A.A.).

Suvereni Veliki Generalni Inspektor Br. Č.V.

Ko smo mi?

LOŽE USAVRŠAVANJA

LU "SJAJ SRBIJE"
ORIJENT BEOGRAD
Radi od 4. do 14. st
Starešina LU
Trostruko Silni Majstor Br. S. P.

LU "SOLOMONOV HRAM"
ORIJENT NIŠ
Radi od 4. do 14. st
Starešina LU
Trostruko Silni Majstor Br. S. S.

OGRANCI RUŽINOG KRSTA

ORK "SRBIJA" - Dolina Beograda
Radi od 15. do 18. st

ORK "SVETLOST ISTINE" - Dolina Niša
Radi od 15. do 18. st

AREOPAG

AREOPAG "BALKAN" - Dolina Beograda
Radi od 19. do 30. st

Konferencija Pan-evropske Konfederacije u Rumuniji


Vrhovni Savet Srbije - 1912, aktivno je učestvovao na konferenciji Pan-Evropske Konfederacije Vrhovnih Saveta Sveta održane u Jašiju (Jassy) u Rumuniji, 29 septembra 2015 godine. Delegaciju Vrhovnog Saveta Srbije - 1912, sačinjavali su Grand Komander Dragan Đurić i Generalni Sekaretar Č.V. Konfederacija Vrhovnih Saveta Sveta od konferencije održane 2012-e godine u Napulju, počela je da radi organizovana kroz tri ogranka: Pan-Evropski, Pan-Američki i Pan-Afrički. Razloge koji su kumovali ovakvoj reorganizaciji treba tražiti u praktičnim aspektima i problemu da je usled velikih međukontinentalnih rastojanja teško održi jak tempo uzastopnog održavanja konferecija svake godine. Tako je konfederacija odlučila da na planetarnom nivou konferencije oržava svake druge i to parne godine, dok će u međuvremenu svake neparne godine održavati konferencije Evropskog, Američkog i Afričkog ogranka.

Na konferenciji Pan-Evropskog ogranka održanoj u Jašiju u Rumuniji doneto je nekoliko važnih odluka među kojima našu pažnju zaslužuju dve: Prva odluka je da se u punopravno članstvo primi Vrhovni Savet Bugarske u koji je pre 3 godine svetlo uneo Vrhovni Savet Srbije. To je veliki uspeh kako braće iz Bugarske, tako i Vrhovnog Saveta Srbije jer od unošenja svetla do punopravnog članstva i priznanja od strane Konfederacije Vrhovnih Saveta Sveta, po pravilu protekne od 5 do 7 godina.Druga važna odluka konferencije u Jašiju je inicirana raznim pismima koje na adresu ove konfederacije stižu iz Srbije sa adresapojedinaca i grupa uz najrazličitije zahteve i molbe. Pan-Evropska konferencija je jasno u svom zvaničnom zaključku konstatovala da je sa njenog stanovišta jedina legalna jurisdikcija i legalni Vrhovni Savet, oduvek bio i ostaje "Vrhovni Savet Srbije - 1912" na čelu sa Moćnim Suverenom Velikim Komandirom Draganom Đurićem.

Kako po statutu Konfederacije Vrhovnih Saveta Sveta u jednoj zemlji može postojati samo jedna jurisdikcija i jedan Vrhovni Savet i kako se ovo pravilo teritorijalne isključivosti strogo poštuje, za sve druge grupe i pojedince na višim stepenima Škotskog Reda se smatra da su nelegalni. Zato se ni njihovi zahtevi i molbe ne mogu uzimati u obzir, jer potiču od strane nelegalnog subjekta. Svima koji žele da sarađuju sa Konfederacijom Vrhovnih Saveta Sveta, konferencija u Jašiju poručuje da se jave "Vrhovnom Savetu Srbije - 1912" i Velikom Komandiru Draganu Đuriću.

Pored radnog zasedanja Pan-Evropske Konfederacije Vrhovnih Saveta, u Jašiju je Vrhovni Savet Rumunije održao i svečani ritualni rad na prvom stepenu po Škotskom obredu.

Vrhovni Savet Srbije - Škotski Red Drevni i Prihvaćeni
Supreme Council of Serbia - Ancient and Accepted Scotish Rite
Suprême Conseil de Serbie - Rite Écossais Ancien et Accepté

Kontakt

Hvala! Vaša poruka je poslata.
Poruka nije poslata! Molimo Vas da proverite da li su sva polja popunjena.